br
fr

Chercher

Dictionnaire de l'informatique

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


plantagegoing down, lock up, going bananassac'hadenn b. ―où

Arsav teukat en erounezadur ur goulev.